Zadanie 1.

Metoda zachłanna konstruowania algorytmów polega na
 1. podziale problemu na podproblemy w celu uzyskania problemów łatwych do rozwiązania.
 2. wybieraniu rozwiązań, które w danym kroku wydają się najkorzystniejsze.
 3. przeszukiwaniu zbioru danych aż do momentu znalezienia rozwiązania.
 4. odwołaniu się funkcji lub definicji do samej siebie.

Zadanie 2.

Jaką złożoność obliczeniową mają problemy polegające na wykonaniu czynności na łańcuchu lub tabeli w dwóch zagnieżdżonych pętlach działających na wszystkich elementach?
 1. O(n)
 2. O(n2)
 3. O(n!)
 4. O(log n)

Zadanie 3.

Skrypt JavaScript obsługujący płace pracowników ma za zadanie wygenerować raport dla pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę oraz zarabiają w przedziale obustronnie domkniętym od 4000 do 4500 zł. Wskaż warunek wygenerowania raportu.
 1. umowa == 'praca' && (pensja >= 4000 && pensja <= 4500)
 2. umowa == 'praca' || (pensja >= 4000 || pensja <= 4500)
 3. umowa == 'praca' && (pensja >= 4000 || pensja <= 4500)
 4. umowa == 'praca' || (pensja >= 4000 && pensja <= 4500)

Zadanie 4.

x = 0;
x += 10; 

Który zapis w języku JavaScript daje jednakowy rezultat do przedstawionego kodu?

 1. x = 0; x++; x = x + 9;
 2. x = 0; x--; x *= 9;
 3. x = 10; x = x + 10;
 4. x = 10; x = 0;

Zadanie 5.

$zmienna1 = 15;
$zmienna2 = "15";
$zmienna3 = (string) $zmienna1; 

Na podstawie przypisania wartości do zmiennych zapisanych w języku PHP można stwierdzić, że

 1. zmienna1 i zmienna2 są tych samych typów.
 2. zmienna1 i zmienna3 są tych samych typów.
 3. zmienna2 i zmienna3 są tych samych typów.
 4. wszystkie zmienne są tych samych typów.

Zadanie 6.

$x = 59.85;
var_dump($x); 

Funkcja PHP var_dump() wyświetla informację na temat zmiennej: jej typ i wartość. Wynikiem dla przedstawionego fragmentu kodu jest

 1. int(59)
 2. float(59.85)
 3. string(5) "59.85"
 4. array(2) { [0]=> int(59) [1]=> int(85) }

Zadanie 7.

Które wywołanie funkcji PHP round() zwróci wartość 1?
 1. round(0.29)
 2. round(0.60)
 3. round(-1.40)
 4. round(-4.60)

Zadanie 8.

for($i = 1; $i <= 3; $i++) {
  for($j = 1; $j <= 3; $j++) {
    echo "Iteracja: ($i, $j)";
    if($i == 2 and $j == 2)
      break;
  }

Instrukcja break w przedstawionym kodzie PHP sprawi, że

 1. działanie obu pętli zostanie zakończone po iteracji (2, 2).
 2. iteracja (2, 2) zostanie przerwana i nastąpi po niej iteracja (2, 3).
 3. wewnętrzna pętla dokończy działanie dla $j = 3, a następnie program zostanie przerwany.
 4. działanie wewnętrznej pętli zostanie zakończone po iteracji (2, 2) i będzie kontynuowane dla $i = 3.

Zadanie 9.

var x = fun1(3, 24, "Mnożymy");
  function fun1(a, b, c) {
return a * b;

Które stwierdzenie na temat funkcji fun1 zapisanej w języku JavaScript jest prawdziwe?

 1. Ma trzy parametry wejściowe w tym jeden typu napisowego i zwraca wartość numeryczną.
 2. Ma dwa parametry liczbowe i zwraca wartość typu napisowego.
 3. Zwraca dwie wartości przechowywane w zmiennych a i b.
 4. Przyjmuje trzy parametry, lecz nie zwraca wartości.

Zadanie 10.

W bibliotece mysqli języka PHP, aby uzyskać ostatni komunikat o błędzie można zastosować funkcję
 1. mysqli_error()
 2. mysqli_errno()
 3. mysqli_error_list()
 4. mysqli_use_result()

Zadanie 11.

var x = 10;
switch(x) {
  case "10": alert("Test instrukcji switch");

Na podstawie przedstawionego kodu w języku JavaScript można powiedzieć, że alert nie zostanie wyświetlony, ponieważ

 1. nie zastosowano instrukcji break.
 2. nie zastosowano wyrażenia default.
 3. wartość zmiennej x nie została zdefiniowana przed instrukcją switch.
 4. w instrukcji switch w wyrażeniu case nie dostosowano zapisu wartości do typu zmiennej x.

Zadanie 12.

W języku PHP komentarz jednoliniowy rozpoczyna się od znaków
 1. $ lub #
 2. // lub #
 3. /* lub //
 4. <! lub <?

Zadanie 13.

Odpowiednikiem encji w relacyjnej bazie danych jest
 1. tabela.
 2. wiersz.
 3. atrybut.
 4. kolumna.

Zadanie 14.

Lokalny System Zarządzania Bazą Danych (SZBD) udostępnia bazę danych
 1. jako serwer w sieci.
 2. w chmurze komputerowej.
 3. jako usługę sieciową serwera.
 4. tylko na jednym, określonym komputerze.

Zadanie 15.

SELECT imie FROM pracownicy WHERE nazwisko = 'Kowal' OR stanowisko > 2; 

Na tabeli Pracownicy, której wiersze zostały pokazane na obrazie, wykonano przedstawioną kwerendę SELECT. Które dane zostaną wybrane?

 1. Tylko Anna.
 2. Tylko Maria.
 3. Anna, Maria, Ewa.
 4. Monika, Ewelina, Maria.

Zadanie 16.

SELECT MAX(wiek) - MIN(wiek) FROM uczestnicy; 

Przedstawione zapytanie SELECT wykonane na tabeli przechowującej dane o uczestnikach konkursu ma za zadanie wybrać

 1. różnicę wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym uczestnikiem.
 2. minimalny oraz maksymalny wiek uczestników.
 3. średnią arytmetyczną wieku uczestników.
 4. liczbę najstarszych uczestników.

Zadanie 17.

SELECT * FROM dania WHERE typ < 3 AND cena < 30 LIMIT 5;

Na tabeli dania, której wiersze zostały pokazane na obrazie, wykonano przedstawioną kwerendę SELECT. Ile wierszy wybierze kwerenda?

 1. 2
 2. 5
 3. 8
 4. 13

Zadanie 18.

Tabela gory zawiera informacje o polskich szczytach oraz pasmach górskich, w których te szczyty się znajdują. Aby wyświetlić Koronę Gór Polskich, czyli najwyższy szczyt w każdym z pasm górskich, należy wydać kwerendę
 1. SELECT pasmo, szczyt, wysokosc FROM gory;
 2. SELECT pasmo, szczyt, MAX(wysokosc) FROM gory;
 3. SELECT pasmo, szczyt FROM gory GROUP BY wysokosc;
 4. SELECT pasmo, szczyt, MAX(wysokosc) FROM gory GROUP BY pasmo;

Zadanie 19.

Za pomocą którego słowa kluczowego można połączyć wyniki wykonania dwóch kwerend SELECT, działających na różnych tabelach, w jeden zbiór wyników?
 1. DISTINCT
 2. UNION
 3. JOIN
 4. AS

Zadanie 20.

W tworzonej tabeli pole typu BLOB jest przeznaczone do przechowywania
 1. danych logicznych takich jak true.
 2. łańcuchów znaków nieokreślonej długości.
 3. danych binarnych dużych rozmiarów, takich jak grafika.
 4. liczb całkowitych, które są większe od zakresu typu INT.

Zadanie 21.

Obiektem z graficznym interfejsem użytkownika służącym do wprowadzania danych do bazy jest
 1. encja.
 2. raport.
 3. kwerenda.
 4. formularz.

Zadanie 22.

Wskaż polecenie aktualizujące dane w tabeli.
 1. ALTER
 2. SELECT
 3. CREATE
 4. UPDATE

Zadanie 23.

Tabela Pracownicy zawiera dane pracowników z różnych działów, co określa pole liczbowe dzial. Ponieważ zazwyczaj są wykonywane kwerendy tylko na dziale równym 2, to można uprościć zapytania do tabeli, tworząc wirtualną tabelę o nazwie Prac_dzial2 za pomocą zapytania
 1. CREATE VIEW Prac_dzial2 AS SELECT * FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
 2. CREATE VIEW Prac_dzial2 FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
 3. VIEW Prac_dzial2 SELECT FROM Pracownicy WHERE dzial=2;
 4. VIEW Prac_dzial2 FROM Pracownicy WHERE dzial=2;

Zadanie 24.

Baza danych fizycznie umieszczona na większej liczbie komputerów, a logicznie traktowana jako jedna jest oparta o architekturę
 1. lokalną.
 2. relacyjną.
 3. rozproszoną.
 4. abstrakcyjną.

Zadanie 25.

GRANT ALL PRIVILEGES ON dane.* TO 'Jan'@'localhost'; 

Użytkownik Jan będzie mógł wykonywać

 1. wszystkie operacje na tabelach bazy dane.
 2. jedynie operacje CREATE, ALTER, DROP na tabelach bazy dane.
 3. jedynie operacje manipulowania danymi i zmienić jedynie swoje prawa.
 4. wszystkie operacje na tabelach bazy dane oraz nadawać prawa innym użytkownikom.

Zadanie 26.

Aby pobrać dane z formularza HTML, tak aby nie były one widoczne w adresie URL, należy zastosować
 1. metodę GET.
 2. metodę POST.
 3. jedynie funkcje z biblioteki PDO.
 4. same kontrolki bez użycia formularza.

Zadanie 27.

Wskaż System Zarządzania Treścią.
 1. Joomla!
 2. Apache
 3. MariaDB
 4. phpMyAdmin

Zadanie 28.

W języku HTML semantycznym odpowiednikiem znacznika <b>, który oprócz pogrubienia czcionki, definiuje także tekst o większym znaczeniu, jest
 1. <em>
 2. <ins>
 3. <mark>
 4. <strong>

Zadanie 29.

<blockquote ...="https://pl.wikipedia.org">
Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana kandydatom, którzy wykonali największą lub najlepszą
pracę na rzecz braterstwa między narodami
</blockquote>p

Który atrybut należy zapisać w miejscu trzech kropek w znaczniku HTML5 <blockquote>, aby zdefiniować
źródło cytatu?
 1. src
 2. alt
 3. cite
 4. href

Zadanie 30.

<label for="imie">Imię: </label>
<input id="imie" value="Wpisz dane" title="Wpisz imię"><br>
<label for="nazw">Nazwisko: </label>
<input id="nazw" placeholder="Wpisz dane" title="Wpisz nazwisko">

W formularzu zdefiniowano kontrolki do wpisania imienia i nazwiska. Który atrybut reprezentuje podpowiedź umiejscowioną w polu kontrolki, znikającą w momencie, gdy użytkownik rozpocznie wpisywanie wartości?

 1. for
 2. title
 3. value
 4. placeholder

Zadanie 31.

Zapis CSS margin: auto; oznacza, że marginesy są
 1. odziedziczone po elemencie rodzica dla danego elementu.
 2. stałe dla danej przeglądarki, niezależnie od rozmiaru jej okna.
 3. równe domyślnym wartościom marginesów elementu, do którego są przypisane.
 4. wyliczane przez przeglądarkę tak, aby element został wyśrodkowany w poziomie.

Zadanie 32.

#przycisk {
  background-color: white;
  padding: 10px;
  border-width: 2px;
  border-bottom-style: dashed;
}


Wskaż przycisk sformatowany przedstawionym stylem CSS.

 1. Przycisk 1
 2. Przycisk 2
 3. Przycisk 3
 4. Przycisk 4

Zadanie 33.

a:link {
  color: green;
  text-decoration: none;
}
a:hover {
  color: red;
  text-decoration: underline;
}

Co można powiedzieć o stylu hiperłącza na podstawie opisu CSS, zakładając, że żadne inne style nie zostały zdefiniowane?

 1. Hiperłącze jest zawsze podkreślone.
 2. Tekst odwiedzonego hiperłącza jest koloru czerwonego.
 3. Gdy hiperłącze jest nieodwiedzone, jego tekst jest koloru niebieskiego z podkreśleniem.
 4. Gdy kursor znajdzie się na obszarze hiperłącza, pojawia się podkreślenie i tekst przyjmuje kolor czerwony.

Zadanie 34.

<input type="text">
<input type="number">
<input type="email">
<input type="number">
<input>
input[type="number"] {
  background-color: Teal;
}

Do ilu pól edycyjnych zostanie przypisane tło Teal dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML i stylu CSS?

 1. Do wszystkich.
 2. Do żadnego.
 3. Do dwóch.
 4. Do trzech.

Zadanie 35.

Efekt przedstawiony na obrazie, wykonany za pomocą edytora grafiki rastrowej, to
 1. szum RGB.
 2. pikselizacja.
 3. grawerowanie.
 4. rozmycie Gaussa.

Zadanie 36.

Aby zaprojektować kształt logo dla strony WWW sposobem przedstawionym na obrazie, należy zastosować funkcję.
 1. sumy.
 2. różnicy.
 3. wykluczenia.
 4. części wspólnej.

Zadanie 37.

<video controls>
  <source src="video1.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video1.ogg" type="video/ogg">
  Komunikat dotyczący video
</video>

Zastosowana w dokumencie HTML definicja multimediów sprawi, że na stronie

 1. zostaną wyświetlone obok siebie dwa filmy z plików: video1.mp4 oraz video1.ogg.
 2. pod wyświetlanym filmem zostanie wyświetlony napis „Komunikat dotyczący video”.
 3. wyświetlony film zostanie automatycznie uruchomiony zaraz po załadowaniu strony internetowej.
 4. zostanie wyświetlony film z pliku video1.mp4 lub w przypadku nierozpoznania formatu MPEG-4 – video1.ogg.

Zadanie 38.

<img id="obraz" src="kol1.jpg">
<button id="przycisk">Przycisk</button>
<script>
  document.getElementById("obraz").src = "kol2.jpg";
</script>

Po wykonaniu fragmentu kodu HTML i JavaScript na stronie będzie wyświetlony obraz z pliku

 1. kol2.jpg
 2. kol1.jpg
 3. kol1.jpg, który może być zmieniony na kol2.jpg po wciśnięciu przycisku.
 4. kol2.jpg, który może być zmieniony na kol1.jpg po wciśnięciu przycisku.

Zadanie 39.

Funkcji session_start() języka PHP należy użyć przy implementacji
 1. obsługi formularza.
 2. wczytywania danych z plików zewnętrznych.
 3. dowolnej witryny, która obsługuje ciasteczka.
 4. wielostronicowej witryny, która wymaga dostępu do danych przy przechodzeniu pomiędzy stronami.

Zadanie 40.

Które polecenie jest poprawne pod względem walidacji HTML5?
 1. <img src = "mojPiesek.jpg" >
 2. <img src = mojPiesek.jpg alt = pies>
 3. <img src = mojPiesek.jpg" alt = "pies>
 4. <img src = "mojPiesek.jpg" alt = "pies">