Pytania z egzaminu pisemnego EE.09-SG-21.01

Aktualizacja bazy zadań z teorii (do 169 pytań z  z Kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych) z arkusza EE.09-SG-21.01. Przypisanie etykiet i zdefiniowanie linku do oficjalnego klucza odpowiedzi 2021 styczeń.

Zadanie 1.

Z = 0
N = 1
 dopóki Z < 3:
 N = N * 2 + 1
 Z = Z + 1
 wypisz N

Która wartość zostanie wypisana przez algorytm?

 1. 3
 2. 5
 3. 7
 4. 15

Zadanie 2.

Wskaż złożoność obliczeniową algorytmu naiwnego (zwykłego) wyszukiwania minimum w zbiorze liczb?
 1. O(n)
 2. O(n2)
 3. O(n3)
 4. O(n!)

Zadanie 3.

class Dane {
 public $a;
 private $b;
 protected $c;
}

Do którego pola klasy Dane możliwy będzie dostęp z zewnątrz poprzez nazwę obiektu utworzonego jako instancja tej klasy?

 1. Do wszystkich pól.
 2. Do pola $a.
 3. Do pola $b.
 4. Do pola $c.

Zadanie 4.

obiekt = { q: 1, w: 2, e: 3, r:4 }; 

W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać watość własności w można zapisać

 1. obiekt:w
 2. obiekt.w
 3. obiekt::
 4. obiekt->w

Zadanie 5.

W języku PHP zainicjowano zmienną $a wartością 1. Porównanie $a === $b przyjmuje wartość true, w przypadku, gdy zmienna $b jest zainicjowana wartością
 1. *1
 2. '1'
 3. 1 lub '1'
 4. "1" lub '1'

Zadanie 6.

Która pętla w języku PHP pozwala wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy z automatycznym indeksowaniem jej elementów?
 1. for
 2. while
 3. foreach
 4. do...while

Zadanie 7.

$tab = explode(",", "jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki");
echo $tab[1]." ".$tab[2];

Wskaż wynik wykonania przedstawionego kodu PHP, jeżeli zmienna tab jest tablicą.

 1. jelenie sarny
 2. lisy borsuki
 3. sarny dziki
 4. dziki lisy

Zadanie 8.

function policz ($Z) {
 while ($Z < 5) {
  $Z += 2 * $Z + 1;
 }
 return $2;
}

Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?

 1. 13
 2. 7
 3. 4
 4. 1

Zadanie 9.

Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.
 1. function wynik(a) { return a/2+a/2; }
 2. function wynik(a) { return a*2/2; }
 3. function wynik(a) { return a*a/2; }
 4. function wynik(a) { return 2*a/a; }

Zadanie 10.

Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo „kota” na słowo „mysz" w napisie „ala ma kota”?
 1. replace("ala ma kota", "kota", "mysz");
 2. replace("kota", "mysz", "ala ma kota");
 3. str replace("ala ma kota", "kota", "mysz");
 4. str_replace("kota", "mysz", "ala ma kota");

Zadanie 11.

Która z przedstawionych metod pozwoli wypisać w języku JavaScript komunikat w konsoli przeglądarki internetowej?
 1. console.write("test");
 2. console.print("test");
 3. console.echo("test");
 4. console.log("test");

Zadanie 12.

Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane
 1. formularzem.
 2. kwerendą.
 3. kolumną.
 4. kopią.

Zadanie 13.

Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
 1. zawierać ciągłą numerację.
 2. zawierać unikalne wartości
 3. zawierać wartości liczbowe
 4. być innego typu niż pozostałe kolumny

Zadanie 14.

Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
 1. MIN
 2. AVG
 3. SUM
 4. COUNT

Zadanie 15.

Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli
 1. LIMIT
 2. UNIQUE
 3. DISTINCT
 4. ORDER BY

Zadanie 16.

Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo „sto” znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
 1. DELETE FROM artykuly WHERE tresc = "9 sto%";
 2. DELETE * FROM artykuly WHERE tresc = "%sto%";
 3. DELETE FROM artykuly WHERE tresc LIKE "%stos";
 4. DELETE * FROM artykuly WHERE tresc LIKE "%sto.";

Zadanie 17.

W bazie danych sklepu istnieją dwie tabele powiązane relacją: produkty oraz oceny. Tabela oceny zawiera dowolną liczbę ocen klientów dla danego produktu opisaną polami: id, ocena (pole numeryczne), produktID (klucz obcy). Aby wskazać maksymalną ocenę dla produktu o ID równym 10, należy posłużyć się zapytaniem
 1. MAX SELECT ocena FROM oceny WHERE produktID = 10;
 2. SELECT MAX (ocena) FROM oceny WHERE produktID = 10;
 3. COUNT MAX SELECT ocena FROM oceny WHERE produktID = 10;
 4. SELECT MAX COUNT (ocena) FROM oceny WHERE produktID = 10;

Zadanie 18.

Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
 1. ALTER TABLE
 2. INSERT INTO
 3. UPDATE
 4. GRANT

Zadanie 19.

Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
 1. REVOKE SELECT, UPDATE ON gazeta.* FROM 'redaktor'@'localhost';
 2. REVOKE SELECT, ALTER ON gazeta.* FROM 'redaktor'@'localhost';
 3. GRANT SELECT, UPDATE ON gazeta.* TO 'redaktor'@'localhost';
 4. GRANT SELECT, ALTER ON gazeta.* TO 'redaktor'@'localhost';

Zadanie 20.

Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
 1. $polacz = db_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
 2. $polacz = sql_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
 3. $polacz = server_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
 4. $polacz = mysqli connect('localhost', 'root','','zwierzaki');

Zadanie 21.

Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
 1. najnowszej wersji instalacyjnej serwera.
 2. pełnej listy użytkowników serwera.
 3. aktualnej wersji kopii zapasowej.
 4. opisu struktur danych w tabelach.

Zadanie 22.

Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
 1. br, img, hr
 2. table, tr, td
 3. span, strong, em
 4. div, article, header

Zadanie 23.

Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?
 1. <charset="UTF-8">
 2. <encoding="UTF-8">
 3. <meta charset="UTF-8">
 4. <meta encoding="UTF-8">

Zadanie 24.

Który zapis w dokumencie HTML pozwala na połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie style.css?
 1. <link rel="stylesheet" href="style.css">
 2. <link rel="stylesheet' scr="style.css">
 3. <link href="style.css">
 4. <link scr="style.css">

Zadanie 25.

Który znacznik HTML jest elementem blokowym?
 1. p
 2. img
 3. span
 4. strong

Zadanie 26.

Ile maksymalnie należy użyć znaczników <td> w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?
 1. 3
 2. 6
 3. 9
 4. 12

Zadanie 27.

Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika <img> jest
 1. alt
 2. src
 3. href
 4. link

Zadanie 28.

p {
 padding: 15px;
 border: 2px dotted gray; }

Formatowanie CSS akapitu określa styl szarej ramki o cechach:

 1. linia kropkowa; grubość 2 px; marginesy pomiędzy tekstem a ramką 15 px.
 2. linia ciągła; grubość 2 px; marginesy pomiędzy tekstem a ramką 15 px.
 3. linia kreskowa; grubość 2 px; marginesy poza ramką 15 px.
 4. linia ciągła; grubość 2 px; marginesy poza ramką 15 px.

Zadanie 29.

Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
 1. p.tekst, div#obrazki
 2. p#tekst, div.obrazki
 3. p.tekst + div#obrazki
 4. p#tekst + div.obrazki

Zadanie 30

Pogrubienie tekstu za pomocą znacznika <b> można uzyskać także przy wykorzystaniu właściwości CSS
 1. text-weight
 2. font-weight
 3. font-size
 4. text-size

Zadanie 31.

Aby w języku CSS ustawić czerwony kolor dla tekstu można użyć stylu
 1. color: rgb(255,0,0);
 2. color: rgb(#FF0000);
 3. text-color: rgb(255,0,0);
 4. text-color: rgb(#FF0000);

Zadanie 32.

Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający oraz kotek.jpg z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?
 1. <img href="kotek.jpg" title="obrazek kotka">
 2. <img src="kotek.jpg" title="obrazek kotka">
 3. <img href="kotek.jpg" alt="obrazek kotka">
 4. <img src="kotek.jpg" alt="obrazek kotka">

Zadanie 33.

<video width="640" height="480" controls>
 <source src="animacja.mp4" type="video/mp4">
</video>

Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.

 1. Plik animacja.mp4 musi mieć rozdzielczość 640x480 pikseli, aby mógł być uruchomiony.
 2. Użytkownik nie będzie miał możliwości sterowania odtwarzaniem animacji.
 3. Kod może nie działać w przeglądarce, jeśli nie obsługuje ona HTML5.
 4. Lokalizacja pliku jest niepoprawna, nie zawiera ścieżki bezwzględnej.

Zadanie 34.

Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?
 1. onClick
 2. onEnter
 3. onSubmit
 4. onChange

Zadanie 35.

W kodzie JavaScript pobrano element za pomocą metody getElementById. Aby zmodyfikować zawartość (treść) elementu można użyć właściwości
 1. Body
 2. HTML
 3. innerBody
 4. innerHTML

Zadanie 36.

define("OSOBA", "Anna Kowalska");
Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie
 1. porównać dwa napisy.
 2. przypisać dwie wartości do tablicy.
 3. zdefiniować stałą o nazwie OSOBA.
 4. zdefiniować wartość dla zmiennej $OSOBA.

Zadanie 37.

Walidacja pól formularza polega na sprawdzeniu
 1. czy użytkownik jest zalogowany.
 2. który użytkownik wprowadził dane.
 3. czy istnieje plik PHP, który odbierze dane.
 4. czy wprowadzone dane spełniają określone reguły.

Zadanie 38.

Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest
 1. <hr>
 2. </ hr>
 3. <hr?>
 4. </ hr />

Zadanie 39.

Użytkownik wprowadził adres nieistniejącego zasobu na serwerze. Próba połączenia wygeneruje błąd
 1. 400
 2. 404
 3. 500
 4. 503